Model: Autry Haydon Wilson at Wilhelmina . Photographer: Toshiko Shek . Stylist: Toshiko Shek