Model: Paisley Grey . Photographer: Toshiko Shek . Stylist: Toshiko Shek